Homeแผนยุทธศาสตร์
bignavyindo.png
navyindo.png
indo1.png
bossNavy.png
port.png
sport.png
porteec.png

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงาน

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ กรรมการและเลขานุการ ทพส.- ทร. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรมบัญชีกลาง

พลเรือตรี  สุทิน หลายเจริญ  ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เป็นประธานในการประชุมและบรรยายสรุป ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลางพร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายละเอียด

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี  นฤพล  เกิดนาค   ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ   ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ   พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  พร้อมฟังบรรยายสรุป  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ    โดย นาวาเอก คมพันธ์  อุปลานนท์   รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ   เป็นผู้บรรยายสรุป    เมื่อวันที่   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพทั้งหมด

พิธีส่งเรือรบกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางออกจากประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ /เลขานุการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ทำพิธีส่ง RADM.Yan Zhengming ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Commander Yei Keihua ผู้บังคับการเรือ Qi Jiuang กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางออกจากประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

Display # 
Title Author Hits
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือและพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการมุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Written by Super User 90
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงของท่าเรือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Written by Super User 88
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี Written by Super User 82
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติการของ ทพส. - ทร. เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพบนพื้นฐานการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี Written by Super User 90
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือจุกเสม็ดฯ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ Written by Super User 113
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและบริการในประเทศและการเชื่อมโยงสู่ตลาดการค้าที่สำคัญ Written by Super User 156