Homeแผนยุทธศาสตร์
bignavyindo.png
navyindo.png
indo1.png
bossNavy.png
port.png
sport.png
porteec.png

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

 

อัตราค่าภาระ Tariff 2019

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใจบริการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปี 2562

สำหรับเรือรบ ทร. ไทย

 

แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงิน

ผ่านระบบ KTB  Corperate online

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

พลเรือตรี พิเศษ   ขันแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  และคณะ  ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ  ของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ  ณ ห้องประชุม  กองคับการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ     )  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือโทอนุวัฒ  สัมภวะผล ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ และนางวิยดา  โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ  โครงการขุดลอกร่องน้ำ และรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับ  “ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ   ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล”  ณ ห้องประชุมครัวริมเขื่อน ท่าเรือจุกเสม็ด  เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  - กองทัพเรือ  เกี่ยวกับ “การพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”  ณ ห้องประชุม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  - กองทัพเรือ    เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

Display # 
Title Author Hits
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณท่าเรือและพื้นที่โดยรอบเพื่อเป็นการมุ่งสู่การเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Written by Super User 151
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ปรับปรุงความปลอดภัยและความมั่นคงของท่าเรือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล Written by Super User 146
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาศักยภาพของข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้มีคุณภาพเหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงาน มีจริยธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี Written by Super User 131
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการบริหารจัดการและการปฏิบัติการของ ทพส. - ทร. เพื่อให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพบนพื้นฐานการบริหารกำกับดูแลกิจการที่ดี Written by Super User 134
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของท่าเรือจุกเสม็ดฯ เพื่อให้การบริการมีประสิทธิภาพ Written by Super User 177
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพและความสามารถของท่าเรือเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและบริการในประเทศและการเชื่อมโยงสู่ตลาดการค้าที่สำคัญ Written by Super User 244