Homeข่าว/ประกาศประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
bignavyindo.png
navyindo.png
indo1.png
bossNavy.png
port.png
sport.png
porteec.png

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

 

อัตราค่าภาระ Tariff 2019

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใจบริการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปี 2562

สำหรับเรือรบ ทร. ไทย

 

แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงิน

ผ่านระบบ KTB  Corperate online

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

พลเรือตรี พิเศษ   ขันแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  และคณะ  ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ  ของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ  ณ ห้องประชุม  กองคับการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ     )  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือโทอนุวัฒ  สัมภวะผล ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ และนางวิยดา  โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ  โครงการขุดลอกร่องน้ำ และรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับ  “ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ   ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล”  ณ ห้องประชุมครัวริมเขื่อน ท่าเรือจุกเสม็ด  เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ทพส. - ทร.

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ  พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  - กองทัพเรือ  เกี่ยวกับ “การพัฒนาท่าเรือจุกเสม็ดตามโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก”  ณ ห้องประชุม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  - กองทัพเรือ    เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๘  มกราคม ๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

Display # 
Title Author Hits
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ Written by Super User 18
ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ Written by Super User 19
พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรี ภูมิใจ เลขสุนทรากร ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ Written by Super User 50
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ Written by Super User 55
การประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ครั้ง ๑/๒๕๖๒ Written by Super User 64
พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นประธานในการประชุมและบรรยายสรุป ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลาง Written by Super User 132
รับสมัครบุคคลพลเรือนเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน จำนวน ๓ อัตรา Written by Super User 133
ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ได้รับการรับรอง มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ Written by Super User 76
สถานภาพการเงินท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ Written by Super User 170
คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ Written by Super User 234