Homeข่าว/ประกาศประกาศข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ครั้ง ๑/๒๕๖๒
bignavyindo.png
navyindo.png
indo1.png
bossNavy.png
port.png
sport.png
porteec.png

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

อัตราค่าภาระ Tariff 2019

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ  ร่วมกับชมรมภริยาฐานทัพเรือสัตหีบ   แจกของขวัญให้แก่เด็กๆ ในงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒   โดยมีการแสดงอาวุธยุทโธปกรณ์ทางทหาร   การเยี่ยมชมเรือรบ และการแจกของขวัญให้แก่เด็กๆ   ณ  ท่าเรือจุกเสม็ด   เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

การประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ครั้ง ๑/๒๕๖๒

พลเรือตรี  สุทิน หลายเจริญ  ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ  ครั้ง ๑/๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมกองบังคับการ  เมื่อวันอังคารที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๑

ภาพทั้งหมด

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ กรรมการและเลขานุการ ทพส.- ทร. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรมบัญชีกลาง

พลเรือตรี  สุทิน หลายเจริญ  ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เป็นประธานในการประชุมและบรรยายสรุป ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลางพร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายละเอียด

พลเรือตรี  สุทิน หลายเจริญ  ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ  ครั้ง ๑/๒๕๖๒   ณ  ห้องประชุมกองบังคับการ  เมื่อวันอังคารที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๑