Homeเกี่ยวกับท่าเรือเป้าประสงค์
port.png
sport.png
ship.png
base1.png

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ

 

 พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
กรรมการและเลขานุการ

 

สถานภาพการเงิน

 งบทดลองเดือน มีนาคม 2560

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

พล.ร.ต.นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสดูงานและเยี่ยมชมแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ  เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ เพื่อเข้ารับการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

 เป้าประสงค์

 

๑ มีศักยภาพและความสามารถในการให้บริการและการแข่งขัน

๒ การบริการมีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว ประหยัดและปลอดภัย

๓ ระบบบริหารจัดการและการปฏิบัติการมีคุณภาพ เปิดเผย โปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกกระบวนการทำงาน 

๔ ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานมีทักษะและสมรรถนะสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติ รวมทั้งมีจริยธรรมและคุณภาพชีวิตที่ดี

๕ ท่าเรือมีความปลอดภัยและความมั่นคงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล    ระบบบริหารจัดการการความ ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมได้มาตรฐานและเพียงพอสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ

๖ การเป็นท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Port)