bossNavy.png
navyindo.png
port.png
porteec.png
sport.png
bignavyindo.png
indo1.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

 

อัตราค่าภาระ Tariff 2019

 

 

แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใจบริการในพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ ประจำปี 2562

สำหรับเรือรบ ทร. ไทย

 

แบบแจ้งข้อมูลการโอนเงิน

ผ่านระบบ KTB  Corperate online

การต้อนรับหมู่เรือฝึกกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทย

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ นาวาเอก Shingo Motomura ผู้บังคับหมู่เรือฝึก นาวาโท Eiji Karata ผู้บังคับการเรือ JS SUZUTSUKI และกำลังพลประจำเรือ กองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างกองกำลังป้องกันตนเองทางทะเลญี่ปุ่นกับกองทัพเรือไทย และรับการส่งกำลังบำรุง ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒

ภาพทั้งหมด

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ

พลเรือตรี พิเศษ   ขันแข็ง ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ  และคณะ  ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยในพื้นที่โครงการฯ  ของ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ  ณ ห้องประชุม  กองคับการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ (อาคารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ     )  เมื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒  

ภาพทั้งหมด

ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะสำนักงบประมาณ เยี่ยมชม โครงการขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือโทอนุวัฒ  สัมภวะผล ปลัดบัญชีทหารเรือและคณะจากสำนักงบประมาณ และนางวิยดา  โชติรัตนะศิริ รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ  โครงการขุดลอกร่องน้ำ และรับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องที่เกี่ยวกับ  “ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนา  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ   ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกของรัฐบาล”  ณ ห้องประชุมครัวริมเขื่อน ท่าเรือจุกเสม็ด  เมื่อวันที่  ๗ กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒๕๖๒ 

ภาพทั้งหมด

ประวัติความเป็นมา

พ.ศ. 2508

 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ ให้ความช่วยเหลือประเทศไทย โดยสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างท่าเรือจุกเสม็ด เพื่อใช้ในกิจการทางทหารตามโครงการช่วยเหลือทางทหาร

 

31 ม.ค.2511

 

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาโดย นายลีโอนาร์ด อังเกอร์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย และรัฐบาลไทยโดย ฯพลฯ จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมกระทำพิธีเปิดท่าเรือจุกเสม็ด

 

15 ม.ค.2519

รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ด คืนให้กับรัฐบาลไทยโดยมี กองทัพเรือ เป็นหน่วยรับมอบและใช้ประโยชน์

 

28 ธ.ค.2522

คณะรัฐมนตรีได้มีมติ ให้ กองทัพเรือ ส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นท่าเรือพาณิชย์ ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก (Easthern Seaboard)

 

23 เม.ย.2534

 

 

คณะรัฐมนตรีมีมติให้ยกเลิกท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
พร้อมกับให้ส่งมอบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืนให้กับ กองทัพเรือ และให้ย้ายไปทำการที่ ท่าเรือแหลมฉบัง แต่การย้ายในครั้งนี้มีผู้ประกอบการบางส่วนที่ใช้บริการ ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ในขณะนั้นไม่พร้อมจะย้ายไปดำเนินการที่ท่าเรือแหลมฉบัง ทำให้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก กองทัพเรือ ในการให้ผู้ประกอบการใช้บริการที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบต่อไป

 

1 พ.ค.2534

 

กองทัพเรือ โดย การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับมอบท่าเรือคืนจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย พร้อมกับได้เริ่มดำเนินกิจการเชิงพาณิชย์ต่อจาก การท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยใช้ชื่อในการดำเนินงานว่า “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ” หรือ ทพส.-ทร.

 รายละเอียดดังนี้ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๐๖ รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ทำความตกลงว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ ปรับปรุงให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกขึ้น เพื่อส่งกำลังบำรุงไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ในการสนับสนุนกำลังรบของสหรัฐอเมริกาซึ่งปฏิบัติการอยู่ในประเทศเวียดนาม โดยเริ่มการก่อสร้างท่าเรือจุกเสม็ดในปลายปี ๒๕๐๘ และแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๑๑ เมื่อ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๑๑ สหรัฐอเมริกาได้ทำพิธีส่งมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้กับรัฐบาลไทย โดยกองบัญชาการทหารสูงสุดหรือกองบัญชาการกองทัพไทยในปัจจุบัน ได้มอบหมายให้กองทัพเรือเป็นผู้ดำเนินการใช้ประโยชน์ดูแลรักษาตั้งแต่บัด นั้นเป็นต้นมา   ต่อมารัฐบาลได้เห็นสมควรดำเนินการปรับปรุงท่าเรือจุกเสม็ดให้เป็นท่าเรือ พาณิชย์เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงได้ออกพระราชกฤษฎีกากำหนดอาณาบริเวณของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๖   ตอนที่ ๒๐๓ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ ให้กองทัพเรือมอบท่าเรือจุกเสม็ดให้แก่การท่าเรือแห่งประเทศไทยกับได้ออก พระราชบัญญัติโอนกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับท่าเรือพาณิชย์สัตหีบของกองทัพ เรือไปเป็นของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๕๖ ลงวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๒๖ เมื่อการท่าเรือแห่งประเทศไทยก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังระยะแรกแล้วเสร็จและ สามารถใช้งานได้ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๓๔ เห็นชอบให้เลิกกิจการการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบและส่งท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืน แก่กองทัพเรือ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้ใช้บริการที่ยังไม่พร้อมที่จะย้ายไปใช้ท่า เรือ   

แหลมฉบัง ได้ใช้ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปก่อน อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนถ่ายอุปกรณ์ก่อสร้างตามโครงการพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่มาบตาพุด ในการนี้กองทัพเรือได้อนุมัติให้ฐานทัพเรือสัตหีบ รับมอบท่าเรือพาณิชย์สัตหีบคืนจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตั้งแต่                ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๔ และให้เจ้าหน้าที่ของการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เข้าดำเนินการเชิงพาณิชย์ต่อเนื่อง  โดยใช้ชื่อในการดำเนินงานเชิงพาณิชย์ว่า “ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ–กองทัพเรือ”                กองทัพเรือได้จัดตั้ง “เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ–กองทัพเรือ”  ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๕ สังกัดกองทัพเรือ มีทุนประเดิม      ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ ได้เริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายใต้เงินทุนฯ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ จนถึงปัจจุบัน