port.png
sport.png
1.png
ship.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ

 

 พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
กรรมการและเลขานุการ

 

สถานภาพการเงิน

 งบทดลองเดือน มีนาคม 2560

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ณ สโมสรท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL)

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ณ บริเวณพื้นที่ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

พล.ร.ต.นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสดูงานและเยี่ยมชมแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

พันธกิจ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ  จะตอบสนองความต้องการของกองทัพเรือและลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจ ในคุณภาพการบริการที่เป็นเลิศ บนพื้นฐานของการมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน คำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคง การมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย การเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจ รวมทั้งรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม