Homeเกี่ยวกับท่าเรือคณะกรรมการบริหาร
port.png
sport.png
ship.png
base1.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ

 

 พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
กรรมการและเลขานุการ

 

สถานภาพการเงิน

 งบทดลองเดือน มีนาคม 2560

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

พล.ร.ต.นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสดูงานและเยี่ยมชมแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ  เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ เพื่อเข้ารับการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖๐

ภาพทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

 คณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ
 

 

พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ
 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 

 

 

                   คณะกรรมการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน          เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๒ ข้อ ๙   ดังนี้

 

                   ๑ วางนโยบาย  กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ                เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการตามวัตถุประสงค์

 

                   ๒ กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฐานทัพเรือสัตหีบ   เพื่อให้การดำเนินงาน        เงินทุนหมุนเวียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                   ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอกองทัพเรือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลัง

 

                   ๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจได้ตามความจำเป็น

 

                   ๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือ มอบหมาย