Homeเกี่ยวกับท่าเรือคณะกรรมการบริหาร
bignavyindo.png
navyindo.png
indo1.png
bossNavy.png
port.png
sport.png
porteec.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.ลือชัย  รุดดิษฐ์
ผู้บัญชาการทหารเรือ /
ประธานกรรมการ

  

พล.ร.ต.สุทิน  หลายเจริญ
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ
/กรรมการและเลขานุการ

รับสมัครพนักงาน 3 อัตรา

ผลการคัดเลือกพนักงาน

พลเรือตรี สุทิน หลายเจริญ กรรมการและเลขานุการ ทพส.- ทร. เป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะกรมบัญชีกลาง

พลเรือตรี  สุทิน หลายเจริญ  ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เป็นประธานในการประชุมและบรรยายสรุป ให้การต้อนรับคณะกรมบัญชีกลางพร้อมกับให้ความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

รายละเอียด

คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน พร้อมฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี  นฤพล  เกิดนาค   ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  / กรรมการและเลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ   ให้การต้อนรับ คณะที่ปรึกษากองทัพเรือ  ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ   พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  พร้อมฟังบรรยายสรุป  ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ  กองทัพเรือ    โดย นาวาเอก คมพันธ์  อุปลานนท์   รองผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ   เป็นผู้บรรยายสรุป    เมื่อวันที่   ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ภาพทั้งหมด

พิธีส่งเรือรบกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางออกจากประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด

พลเรือตรี นฤพล  เกิดนาค ผู้อำนวยการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ /เลขานุการท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ทำพิธีส่ง RADM.Yan Zhengming ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Commander Yei Keihua ผู้บังคับการเรือ Qi Jiuang กองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางออกจากประเทศไทย ณ ท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

 คณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

 

 

 

 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 

 

 

                   คณะกรรมการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน          เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๒ ข้อ ๙   ดังนี้

 

                   ๑ วางนโยบาย  กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ                เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการตามวัตถุประสงค์

 

                   ๒ กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฐานทัพเรือสัตหีบ   เพื่อให้การดำเนินงาน        เงินทุนหมุนเวียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                   ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอกองทัพเรือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลัง

 

                   ๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจได้ตามความจำเป็น

 

                   ๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือ มอบหมาย