Homeเกี่ยวกับท่าเรือคณะกรรมการบริหาร
port.png
sport.png
1.png
ship.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ

 

 พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
กรรมการและเลขานุการ

 

สถานภาพการเงิน

 งบทดลองเดือน มีนาคม 2560

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

ประชุมปฐมนิเทศโครงการศึกษาสำรวจ ออกแบบ และวางผังการใช้ประโยชน์พื้นที่ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ณ สโมสรท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL)

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ (FERRY TERMINAL) ณ บริเวณพื้นที่ท่าเรือจุดเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

พล.ร.ต.นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสดูงานและเยี่ยมชมแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

คณะกรรมการบริหาร

ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

 คณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ
 

 

พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ  ฐานทัพเรือสัตหีบ
 กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

หน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 

 

 

                   คณะกรรมการบริหาร ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ   มีอำนาจหน้าที่ตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยเงินทุนหมุนเวียน          เพื่อการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ - กองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๓๕  หมวด ๒ ข้อ ๙   ดังนี้

 

                   ๑ วางนโยบาย  กำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ                เพื่อให้บริการแก่ผู้มาขอใช้บริการตามวัตถุประสงค์

 

                   ๒ กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานในฐานทัพเรือสัตหีบ   เพื่อให้การดำเนินงาน        เงินทุนหมุนเวียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

                   ๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงาน และประมาณการรายรับ – รายจ่ายประจำปีของเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสนอกองทัพเรือพิจารณาขอความเห็นชอบต่อกระทรวงการคลัง

 

                   ๔ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานเฉพาะกิจได้ตามความจำเป็น

 

                   ๕ หน้าที่อื่น ๆ ตามที่กองทัพเรือ มอบหมาย