Homeเกี่ยวกับท่าเรือการจัดส่วนราชการ
port.png
sport.png
ship.png
base1.png

Features

ผู้บริหาร ทพส.- ทร.

พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือและ
ประธานกรรมการ

 

 พล.ร.ต.นฤพล  เกิดนาค
กรรมการและเลขานุการ

 

สถานภาพการเงิน

 งบทดลองเดือน มีนาคม 2560

พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมพร้อมคณะ เยี่ยมชมการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ

พล.ร.ต.นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ -กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสดูงานและเยี่ยมชมแผนการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ และการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก(EEC) เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ ตรวจเยี่ยมท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี ธีรกุล กาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ และรับฟังบรรยายสรุป ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ-กองทัพเรือ โดยมี พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ ให้การต้อนรับ  เมื่อ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐

ภาพทั้งหมด

 

สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ

พลเรือตรี นฤพล เกิดนาค ผู้อำนวยการการท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ / เลขานุการ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ให้การต้อนรับ สำนักงานนายกรัฐมนตรี นำสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชม ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ เพื่อเข้ารับการฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับโครงการพัฒนา ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ ตามแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ณ ห้องประชุม กองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖๐

ภาพทั้งหมด

                                       

การจัดส่วนราชการ

 

    ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ มีคณะกรรมการบริหารท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ – กองทัพเรือ เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลให้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพเรือ และได้มีการจัดส่วนราชการออกเป็น ๓ ฝ่าย คือ

 

 

                - ฝ่ายอำนวยการ มีแผนกต่างๆ ในกองบังคับการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

                    - ฝ่ายปฏิบัติ มีท่าเรือจุกเสม็ด การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ  และกองบริการ การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ

                 - ฝ่ายสนับสนุน มีท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ และท่าเรือทุ่งโปรง        การท่าเรือสัตหีบ ฐานทัพเรือสัตหีบ